Máy phát điện Vietgen 500 kVA lắp đặt tại tp.Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 500 kVA lắp đặt tại tp.Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 500 kVA lắp đặt tại tp.Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2018

social position