Máy phát điện Vietgen 1250 kVA lắp đặt tại tp Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 1250 kVA lắp đặt tại tp Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 1250 kVA lắp đặt tại tp Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 1250 kVA lắp đặt tại tp Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2018

social position