Máy phát điện Vietgen 100 kVA lắp đặt tại thành phố Vũng Tàu vào tháng 3 năm 2018

Máy phát điện Vietgen 100 kVA lắp đặt tại thành phố Vũng Tàu vào tháng 3 năm 2018

social position