Model Cơ cấu chuyển mạch Dòng định mức
(A)
Dòng đóng cắt lớn nhất
(KA)
Số pha
VG 60TCM Mitsubishi ST35 60 18 3P
VG 100TCM Mitsubishi ST65 100 18 3P
VG 150TCM Mitsubishi SN95 150 18 3P
VG 225TSK Kutai BTS3BE0225 225 20 3P
VG 400TSK Kutai BTS3BE0400 400 50 3P
VG 600TSH Osemco OSS-606PC 600 40 3P
VG 800TSH Osemco OSS-608PC 800 52.5 3P
VG 1000TSH Osemco OSS-610PC 1000 52.5 3P
VG 1200TSH Osemco OSS-612PC 1200 63 3P
VG 1600TSH Osemco OSS-616PC 1600 73.5 3P